De Algemene Ledenvergadering

Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen de vereniging, zij bepalen na voorstel van het bestuur uiteindelijk voor de vereniging het beleid.

De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, is een bestuur samengesteld.

Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten. Alleen de Algemene Ledenvergadering kan besluiten de vereniging te ontbinden. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De Algemene Ledenvergadering mag dus niet besturen. Wel kan de Algemene Ledenvergadering, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen.

Bijeenroepen van de vergadering

De Algemene Ledenvergadering moet minimaal één keer per jaar worden gehouden. Tussentijds kan het bestuur besluiten een of meerdere extra ledenvergaderingen te houden.

Extra ledenvergadering

Tussentijds kunnen de leden zelf verzoeken tot een extra ledenvergadering, als minstens tien procent van de stemgerechtigde leden dit wil. Zij doen hiertoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur. Het verzoek moet gemotiveerd zijn, met bijgevoegde agendapunt(en) voor de vergadering.