Beleidsplan 2018 Nutsdepartement Kampen.

Doelstelling

Het Nutsdepartement Kampen stelt zich ten doel het maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen, onafhankelijk van een levensbeschouwelijke, politieke of economische groepering. Alle activiteiten zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk.

Organisatie

Het departement Kampen is lid van de landelijk opererende Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het departement is een vereniging met leden, opererend volgens statuten die zijn opgemaakt d.d. 29 januari 1981. Het bestuur streeft ernaar de statuten nog dit jaar te actualiseren. Jaarlijks houdt het departement een Algemene Ledenvergadering. Daarin wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en wordt het toekomstige beleid vastgesteld.

Activiteiten

Het bestuur en de leden van het Nutsdepartement Kampen vormen een plaatselijke groep die activiteiten ondersteunt en ontplooit die passen binnen de doelstelling van het landelijke Nut, maar die een lokaal karakter hebben. Het bestuur van het Nutsdepartement Kampen ondersteunt in de eerste plaats sociaal-culturele activiteiten. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de leden. Zij kunnen ideeën aandragen en desgewenst de activiteiten ondersteunen door middel van persoonlijke participatie. Leden krijgen korting bij deelname aan activiteiten van aan het Nutsdepartement gelieerde en ondersteunde organisaties. Door middel van nieuwsbrieven en uitnodigingen worden ze op de hoogte gebracht van de door het Nutsdepartement georganiseerde activiteiten.

Financiën

De inkomsten van het departement bestaan op dit moment voornamelijk uit contributies van de leden. De financiën worden beheerd door de penningmeester. De gelden van het departement worden beheerd/belegd op een wijze waarbij de liquiditeit, de soliditeit en het rendement zijn gewaarborgd en het vermogen in stand wordt gehouden. Op dit moment is er door het geringe ledental en het weinig renderende vermogen geen sprake van vermogensgroei. Ter realisering van de doelstelling en voorgenomen samenwerking met plaatselijke culturele partijen zal het beleid van de komende jaren er op gericht zijn het vermogen niet alleen in stand te houden maar indien mogelijk ook te vergroten. Alleen dan kunnen in beperkte mate uit het vermogen van het departement, geldleningen of financiële bijdragen worden verstrekt aan derden.  Naast de in het verleden aangegane verplichtingen zullen de uitgaven voorlopig beperkt blijven tot het geven van kortingen aan de leden bij deelname aan culturele activiteiten van organisaties waarmee het Nutsdepartement afspraken heeft gemaakt. Die culturele organisaties zullen hiervoor door het Nutsdepartement worden gecompenseerd.

Leden aanwas

De afgedragen ledencontributie vormt een belangrijke basis voor het voortbestaan en functioneren van het Nut. Met voldoende inkomsten uit o.a. contributie bestaat de mogelijkheid het activiteitenaanbod te vernieuwen, te verbreden en uit te breiden. Op dit moment zijn er 57 leden. Het lidmaatschap kost 10 euro waarvan jaarlijks een percentage wordt afgedragen aan het hoofdbestuur. Het rendement op het vermogen en de inkomsten uit de contributie zijn onvoldoende om de groei en levensvatbaarheid van de vereniging voor de toekomst te waarborgen. De vereniging zal daarom de komende jaren actief tot ledenwerving moeten overgaan om de groei van de vereniging te bevorderen en het voortbestaan veilig te stellen.  Ook zullen andere bronnen worden aangesproken.  Er wordt gestreefd naar het verkrijgen van donaties, erfstellingen, legaten, schenkingen en subsidies. Het Nutsdepartement Kampen heeft de ANBI-status.

Nieuw toegevoegd aan het beleidsplan voor 2018:

Privacybeleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Nutsdepartement Kampen doet er per 25 mei 2018 alles aan om de privacy van de leden te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Nutsdepartement Kampen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• De persoonsgegevens van leden verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid ;

• Verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• De  leden vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van de rechten van de leden omtrent haar persoonsgegevens, de leden hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leden worden door het Nutsdepartement Kampen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• Om te kunnen deelnemen aan het programma van het Nutsdepartement Kampen;

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

• Verwerking in de Ledenlijst en het overzicht Contributiebetalingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij van de leden de volgende persoonsgegevens:

• Geslacht

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• Adres

• telefoonnummer

• E-mailadres;

• bankrekeningnummer

Verstrekking aan derden

De gegevens die de leden aan ons geven kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken op dit moment geen gebruik van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de internet omgeving van het Nutsdepartement Kampen;

• Het verzorgen van de (financiële) administratie;

• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door leden verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien de leden daar ons schriftelijk toestemming voor geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Nutsdepartement Kampen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van de leden te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens het Nutsdepartement Kampen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent gegevens leden Nutsdepartement Kampen

Leden hebben het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van het lid ontvangen hebben. Tevens kan een lid bezwaar maken tegen de verwerking van hem of haar persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft een lid het recht om de door het lid verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan zichzelf of in opdracht van het lid direct aan een andere partij. Wij kunnen het lid vragen om een legitimering voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht een lid een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan bieden wij de leden de mogelijkheid hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met het lid niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. De leden hebben altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Activiteiten

• CultuurZIEN heeft een vijftal lezingen, gecombineerd met wandelingen, georganiseerd over bouwkunst en stedenbouw in Kampen. Deze vinden plaats in het SNS Historisch Centrum. Leden van het Nutsdepartement Kampen krijgen 10 procent korting op deelname. Ook voor deelname aan de reguliere stadswandelingen van CultuurZIEN geldt de 10 procent kortingsregeling.

• De organisatie van de kunstmanifestatie ‘Weg van Kunst’, de Kamper kunstroute tijdens het museumweekend van 14 en 15 april, heeft voor de leden van het Nutsdepartement een VIP -wandeling georganiseerd met als start- en eindpunt het SNS Historisch Centrum.

• Nutsleden zullen bij de Kamper activiteiten van de Bachvereniging  een nader te bepalen korting op de toegangskaarten krijgen.

• Nutsleden kunnen tegen korting gebruik maken van de faciliteiten van het Grafisch Atelier Kampen (GRAK) of de door het GRAK georganiseerde activiteiten, zoals workshops en cursussen. Bovendien krijgen ze 10 procent korting op aanschaf van kunst en kunstcadeaus vervaardigd in het Grafisch Atelier Kampen.

• Jaarlijks organiseert het Nutsdepartement Kampen een lezing: de Nutslezing. Dit jaar zal dat in oktober zijn.

Postadres, emailadres en website:

Postadres:      Burgwal 43, 8261 EP Kampen

E-mailadres;  secretaris@nutkampen.nl

Website:         www.nutkampen.nl