Over het Nut

Het departement Kampen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen was een zelfstandige vereniging. Samen met ruim 75 andere departementen vormde het departement tot december 2023 een onderdeel van de landelijke vereniging Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

Doel van de vereniging

Het departement stelde zich ten doel het maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen, onafhankelijk van een levensbeschouwelijke, politieke of economische groepering. Alle activiteiten van het departement waren gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk

HV ‘JAN VAN ARKEL’ EN NUTKAMPEN FUSEREN

De algemene ledenvergaderingen van zowel NUTKampen als de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ zijn dinsdagavond 28 november in De Stadskazerne unaniem akoord gegaan met fusie van beide verenigingen. Hiermee ontstaat, onder de bestaande naam van Hstorische Vereniging voor de IJseldelta ‘Jan van Arkel’ als juridisch verkrijgende partner een geheel nieuwe vereniging voor historie, nut en cultuur in de IJsseldelta. Deze nieuwe vereniging, formeel gevormd met terugwerkende kracht op 1 januari 2023, telt 640 leden. En ze heeft wortels die teruggaan tot het jaar 1791, het jaar dat Departement Kampen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen (ofwel NUTKampen) als oudste van de fusiepartners werd opgericht.

Het ‘oude’ JvA-bestuur vormt per direct het bestuur van de nieuwe fusievereniging dat ook de statuten van HV JvA ongewijzigd overneemt. Over hoe de lokale nutstraditie naar de toekomst toe binnen deze vereniging zal worden vormgegeven – en of er mogelijk behoefte is aan een nieuwe naam – wordt nader onderzocht. Na afloop van beide vergaderingen werd na een toost op de toekomst alvast informeel van gedachten gewisseld hierover.
De besluitvormende ALV’s waren zowel bij NUTKampen als bij HV ‘Jan van Arkel’ kort en krachtig, met het fusievoorstel als enige inhoudelijk agendapunt. Alle stemgerechtigde aanwezigen stemden met het voorstel in, waarmee de fusie dus met unanieme steun is aangenomen.
Het initiatief tot samenwerking ging uit van NUTKampen, dat met de gedachte speelde zichzelf op te heffen. Ze wilde evenwel de Kamper nutstraditie en rijke geschiedenis, evenals het restkapitaal, lokaal kunnen verankeren. NUTKampen was ooit oprichter van de Bibliotheek Kampen en de Nutsspaarbank Kampen en speelde in de negentiende en twintigste eeuw een aanzienlijke rol binnen sociaal-maatchappeljke en culturele initiatieven in de stad.
HV ‘Jan van Arkel’ stond welwillend tegenover de wens tot samenwerking van NUTKampen. Alleen fusie met een vereniging met vergelijkbare doelstellingen – zo bleek uit gezamenlijk notarieel onderzoek – maakte behoud van die lokale verankering van NUTKampen mogelijk.
De fusievereniging HV ‘Jan van Arkel’ maakt geen deel uit van de landelijke Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Ze mag zich wel beroepen op de 232-jarige lokale geschiedenis van NUTKampen als de oudste van de beide fusiepartners. De fusievereniging is eigenaar en uitgever van twee historische periodieken, het Historisch Tijdschrift (4x per jaar, sinds 1973) en de Kamper Almanak (cultuurhistorisch jaarboek, sinds 1928) die in 2022 werd overgenomen van het inmiddels opgeheven SNS Historisch Centrum, dat op haar beurt ooit voortkwam uit de Nutsspaarbank Kampen.